Közzétéve 2015.01.16. · Kategória Hírek

1. A Játék szervezője

A “Neptun hallgatói felmérés” kutatással (a továbbiakban Felmérés) egybekötött nyereményjáték (a továbbiakban Játék) szervezője az SDA Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.), a továbbiakban Szervező.

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Játékban kizárólag az a személy vehet részt (a továbbiakban Játékos), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a) 18. életévüket betöltött, teljesen cselekvőképes, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek,

b) Kifejezett hozzájárulásukat adják a 7.2 pontban foglalt adatkezeléshez.

c) Legjobb tudása szerint, valós adatokkal, teljes egészében kitöltötte a Felmérés online elérhető kérdőívét (a továbbiakban Kérdőív).

2.2. A Játékból ki vannak zárva az SDA Informatika Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, közreműködői, alvállalkozói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).

3. A Játék időtartama

A Játék 2015. 01. 26-án (hétfőn) 00:00 órakor kezdődik és 2015. 02.11-én (szerdán) 23:59 percig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után beérkezett Kérdőívek a Játékban nem vesznek részt.

4. A Játék menete

A Játékosnak a Játék ideje alatt lehetősége van a Neptun hallgatói webes felületén található elérési útvonalon keresztül kitölteni a Kérdőívet. A kitöltés során a Játékosnak a következő adatokat kell kötelezően megadnia a játékban való érvényes részvételhez:

  • Neptun kód
  • E-mail cím

A Kérdőív kitöltő technikailag többször is kitöltheti a kérdőívet, de a nyereményjátékban csak egy kitöltés alapján vesz részt a megadott azonosítók által történő azonosítás alapján.

Szervező a Játék lezárultát követően összesen egy nyertest és egy pótnyertest sorsol ki a Játék időtartama alatt beérkezett Kérdőívek közül. A kisorsolásra kerülő nyeremény a következő:

• Apple Ipad mini.

5. A sorsolás helyszíne és menete

A nyereménysorsolás az SDA Informatika Zrt. 1111 Budapest, Budafoki út 59 szám alatti irodájában történik. A sorsolás a Játékosok részére nyilvános, számítógépes program segítségével zajlik.

A beküldött Kérdőívek hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az esetleges kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált adatok segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges számváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a Szervező felelősséget nem vállal.

6. A nyeremények átvétele

A Szervező a Játék nyerteseit a sorsolást követően e-mail útján értesíti a nyereményről, melyekről a szükséges esetleges igazolást, illetve egyéb felhasználást lehetővé tevő hozzáférési adatokat Szervező a nyertes által megadott e-mail címre kézbesít a kapcsolatfelvételt követően. A nyeremény átvételére a nyertes az e-mailben egyeztetett időpontban és helyszínen jogosult.

Amennyiben a nyertes Játékos nem érhető el az általa beküldött Kérdőíven szereplő e-mail címen, a Szervező az első e-mailtől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Játékos a 14 naptári nap elteltével sem érhető el, a nyeremény átszáll a pótnyertesre.

A nyertes Játékosoknak a nyereményükkel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereményük átvételére csak személyesen (vállalkozás esetén annak hivatalos képviselője), illetve közjegyző által hitelesített meghatalmazással rendelkező személy útján jogosultak.

A beküldött Kérdőívek hiányosságáért/hibájáért (pl. címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés.), a nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint az esetleges kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékból kizárt Játékos regisztrációját érvénytelennek kell tekintetni. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7. Adatvédelem

7.1 A Játékos a regisztrációval tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

a) megadott személyes adatait (Neptun kód, e-mail cím) a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt harmadik félnek e célból átadja. Az adatszolgáltatás önkéntes.

b) adatait a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Felmérés és az ahhoz kapcsolódó Játék lebonyolítása céljából.

c) a nyertes Játékos nevét (vállalkozás esetén annak nevét) nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező a honlapján és közösségi felületein a nyertesek nevét, illetve lakhelyük/székhelyük városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölésével vagy anélkül nyilvánosságra hozza.

7.2 A Játékban való részvétellel a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező – Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Felmérés és az ahhoz kapcsolódó Játék lebonyolítása, valamint saját, illetve az 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából a jövőben felhasználhassa. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján megkeresse. Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőbeni további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból, ill. adatai módosítását, pontosítását a Szervező következő elérhetőségének bármelyikén kérheti: SDA Informatika Zrt., 1111 Budapest, Budafoki út 59., email cím: neptun@sdainformatika.hu .

7.3 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

8. Vegyes rendelkezések

Szervező jogosult kizárni Játékból annak a Játékosnak a regisztrációját, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Felmérés vagy a hozzá kapcsolódó Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlenség gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Felmérést vagy az ahhoz kapcsolódó Játékot szüneteltessék, vagy töröljék.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesítheti nyertességéről, illetve a további teendőiről.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Felmérésről, illetve az ahhoz kapcsolódó Játékról információk találhatóak Szervező webhelyén, illetve a Szervező címadatbázisában szereplő személyek részére megküldött hirdetésekben. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a /?page_id=3689 internet címen érhető el.

A Szervező fenntartja a jelen játékszabály módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban, illetve jelen játékszabályzatban esetlegesen előforduló nyomdai vagy gépelési hibáért.

    Budapest, 2015. január 26.

    SDA Informatika Zrt.